Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Central Park Lidická s.r.o. (dále jen správce) se zavazuje poskytnuté osobní údaje chránit.
Na této webové stránce naleznete informace, z jakého důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme, najdete zde způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů. Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete.

Zpracovávané osobní údaje jsou poskytovány v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případech Vašeho souhlasu či existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je tato společnost:

Central Park Lidická s.r.o., IČ 283 59 241
sídlo: Brno, Hlinky 45/114, PSČ 603 00
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63465
e-mail: recepce@imperastyl.cz
telefon: 543 421 459

Zpracovávané osobní údaje jsou následující:

  • jméno
  • příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

  • uzavírání a plnění smluv;
  • účely stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě právního titulu souhlasu a po dobu uvedenou v souhlasu.

Doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi poskytovatelem osobních údajů a námi, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro zpracování osobních údajů je zákonná povinnost nebo legitimní zájem. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.
Obrátíte-li se s požadavkem na vymazání Vašich osobních údajů na naši e-mailovou adresu, vymažeme Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů.
Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste správci poskytl/a.
Máte právo podat proti našemu jednání stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Způsob vyřízení žádosti

Správce vyřizuje žádosti písemně v elektronické nebo listinné podobě. Kontaktujete-li správce se žádostí elektronicky, bude žádost vyřízena rovněž elektronicky, nepožádáte-li o jiný způsob vyřízení.
Vaše žádosti budou vyřízeny bezplatně. Správce je oprávněn pouze v případech, kdy jsou Vámi podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Vaše žádosti budou vyřízeny bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti. Tuto lhůtu je možné a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V tomto případě Vás budeme informovat o prodloužení nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených oprávnění máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce.
Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebude správce Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud správce neprokáže zákonné důvody nebo jiné závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy.